Krakowska Szkoła Tańca

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.krakowskaszkolatanca.pl prowadzonej przez Katarzynę Borkowską pod firmą Krakowska Szkoła Tańca z siedzibą w Krakowie (31-048) przy ul. Św. Gertrudy 19/10, NIP: 7732422402, REGON: 101452451, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Serwis internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://www.krakowskaszkolatanca.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
 2. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 5. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
 6. Operator Płatności Elektronicznych – instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności, to jest spółkę PayPro SA (agent rozliczeniowy serwisu www.przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisaną do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – treść postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.
 9. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 10. Sprzedawca – Katarzyna Borkowska działająca pod firmą Krakowska Szkoła Tańca z siedzibą w Krakowie (31-048) przy ul. Św. Gertrudy 19/10, NIP: 7732422402, REGON: 101452451, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
 11. Strona Internetowa Serwisu lub Serwis – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług, działające w domenie www.krakowskaszkolatanca.pl.
 12. Usługa Rezerwacji – usługa realizowana drogą elektroniczną na rzecz Klientów polegająca na możliwości dokonania rezerwacji sali oraz czasu instruktora w celu przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą Sprzedawcy, dostępną w jego Serwisie.
 13. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Serwisu, nabywający lub zamierzający nabyć usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU WWW.KRAKOWSKASZKOLATANCA.PL

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to:
 4. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 43 lub FireFox 38 lub Opera 30 lub Safari 8 (lub ich nowsze wersje),
 5. włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
 6. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu: 640×480 px.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu. Mechanizm „cookies” w żaden sposób nie gromadzi, nie przetwarza ani nie pobiera żadnych danych osobowych użytkownika.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 11. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

REJESTRACJA W SERWISIE (aktualnie niedostępna)

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży ani umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Serwisie.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane są bezpośrednio w Serwisie pod domeną www.krakowskaszkolatanca.pl.
 2. Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na stronie informacyjnej Serwisu, pod adresem: https://www.krakowskaszkolatanca.pl/kontakt/.
 3. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Użytkownicy mają możliwość:

– korzystania ze Serwisu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

– dokonania rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika.

 1. Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na każdą sprzedaną usługę wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, po wyborze daty i godziny oraz opcji promocyjnych może od razu przejść do zakupu danej rezerwacji poprzez wybór przycisku „Potwierdzam rezerwację”, a następnie finalizuje całość zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku: „Kliknij i opłać zaliczkę online”.
 4. Każdorazowo przed realizacją zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Rezerwacji, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Usług Rezerwacji będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 8. Usługę Rezerwacji uznaje się za wykonaną w momencie potwierdzenia klientowi rezerwacji usług według danych zawartych w zamówieniu.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przelew tradycyjnym,
 • przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych,
 • rozliczenie za pomocą kart podarunkowych i karnetów systemów benefitowych,
  Osoby posiadające kartę Multisport Plus, Fit Profit lub Ok System mają obowiązek pokazania karty lub smsa w przypadku Ok System, przed rozpoczęciem zajęć wraz z dowodem osobistym. W przypadku braku dowodu osobistego lub spóźnienia na zajęcia osoba nie może skorzystać z karty. Wejście na zajęcia będzie możliwe tylko za jednorazową opłatą 25 zł. Taki jest koszt pojedynczych zajęć w Krakowskiej Szkole Tańca.
 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówioną Usługę rezerwacji w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy jednak najpóźniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  2. W przypadku rozliczeń za pośrednictwem kart podarunkowych i karnetów systemów benefitowych warunki realizacji zapłaty ujęte są w regulaminach poszczególnych wystawców oraz w szczegółowym opisie usług oferowanych przez Sprzedawcę.
  3. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa Usługi Rezerwacji realizowana jest w formie elektronicznego potwierdzenia rezerwacji dostępu do Usług oferowanych przez Dostawców w terminie i w zakresie wynikającym z zamówienia.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji usługi wynikający z przyczyn leżących po stronie Klienta (brak obecności klienta w umówionym terminie i miejscu) oraz spowodowane niedającym się przewidzieć działaniem siły wyższej lub sił natury.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie usługi dostępne w www.krakowskaszkolatanca.pl są legalne i świadczone zgodnie z prawem polskim.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli usługa zostanie zrealizowana niezgodnie z umową.
 3. Jeżeli usługa będzie wadliwie wykonana, Klient może ją reklamować w ramach rękojmi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na adres: biuro@krakowskaszkolatanca.pl bądź też pisemnie na adres: Krakowska Szkoła Tańca, ul. Św. Gertrudy 19/10 31-048 Kraków.
 5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: https://www.krakowskaszkolatanca.pl/regulamin/odstapienie_od_umowy.pdf.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: biuro@krakowskaszkolatanca.pl bądź też pisemnie na adres: Krakowska Szkoła Tańca, ul. Św. Gertrudy 19/10 31-048 Kraków.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. Zgodnie z art. 38 p. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy konkretnego zamówienia.

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. Formularz kontaktowy;
 3. Newsletter;
 4. Prowadzenie Konta Klienta.
 5. Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 9. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
 10. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 11. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 12. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 13. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 14. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.
 16. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 17. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 4. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

ZAŁACZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient wypełnia dane w polach kwadratowych):

Krakowska Szkoła Tańca
Św. Gertrudy 19/10
31-048 Kraków

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/usług: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Adres: [adres kupującego].

Data: [data odstąpienia od umowy].

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

Promocje
Zapisz się
Nazwa:
{}
Dostępność:
{}
Termin:
Liczba miejsc:
{}
Cena:
{}